แบบสำรวจ

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจจากสมาชิกหรือจากทุกท่านที่เข้ามาเยือน
กรุณาเลือกแบบสอบถามที่ต้องการมีส่วนร่วมในการตอบและเสนอแนะแนวคิดเพื่อการพัฒนาโรงเรียนของเรา
 1. แบบสำรวจศักยภาพและความคาดหวังของผู้เข้าอบรมความรู้ด้านการผลิตสื่อที่สร้างเสริมกระบวนการคิด ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบพึ่งพาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี

No comments:

Post a Comment