Saturday, June 23, 2012

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะICT ของคณะอาจารย์โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ICT ของคณะอาจารย์โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
โรงเรียนอำนวยกนกอนุสรณ์ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการความรู้ด้วยระบบ ICT อย่างพอเพียงและยั่งยืน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิตัล : ทักษะการปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือและสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เสริมสร้างกระบวนการคิด โดยมี ผศ.ประชิด ทิณบุตร (Asst.Prof Prachid Tinnabutr) อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ในโรงเรียน ให้พัฒนาทักษะและเตรียมพร้อมกับการที่จะต้องคิด สร้างเสริมเติมเต็มให้แก่ตนเองให้สอดคล้องรองรับกับสื่อ-เครื่องมือใหม่ Tablet PC ที่ต้องเป็นอุปกรณ์ประจำตัวครูและนักเรียนต่อไปในเร็ววันนี้ โดยเริ่มการอบรมครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 และครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 นี้ ณ ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

No comments:

Post a Comment