Saturday, June 23, 2012

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะICT ของคณะอาจารย์โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ICT ของคณะอาจารย์โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
โรงเรียนอำนวยกนกอนุสรณ์ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการความรู้ด้วยระบบ ICT อย่างพอเพียงและยั่งยืน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิตัล : ทักษะการปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือและสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่เสริมสร้างกระบวนการคิด โดยมี ผศ.ประชิด ทิณบุตร (Asst.Prof Prachid Tinnabutr) อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ในโรงเรียน ให้พัฒนาทักษะและเตรียมพร้อมกับการที่จะต้องคิด สร้างเสริมเติมเต็มให้แก่ตนเองให้สอดคล้องรองรับกับสื่อ-เครื่องมือใหม่ Tablet PC ที่ต้องเป็นอุปกรณ์ประจำตัวครูและนักเรียนต่อไปในเร็ววันนี้ โดยเริ่มการอบรมครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 และครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 นี้ ณ ที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

Saturday, June 16, 2012

การจัดการความรู้ คืออะไร

     การจัดการความรู้เป็นกระบวนการในการนำความรู้ที่มีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและใช้ความรู้ เป็นต้น การจัดการความรู้เป็นระบบการบริหารองค์กรหรือเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ คือ
     1. บรรลุเป้าหมายของการพัฒนางาน
     2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน การทำงานอย่างผู้รู้จริง
     3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
     4. บรรลุเป้าหมายของการบริการ แก่ผู้รับบริการ และชุมชน
     กระบวนการจัดการความรู้
ก่อนที่จะดำเนินการจัดการความรู้ สิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการดำลับแรกก็คือเราจะจัดการความรู้เพื่ออะไร ดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ของการจัดการความรู้ก่อนเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการจัดการความรู้มิให้การดำเนินการสะเปะสะปะ หลงทางเสียเวลาและเกิดความท้อถอยโดยเฉพาะกับผู้บริหารและเกิดความล้มเหลวในที่สุด วิสัยทัศน์ของการจัดการความรู้จะต้องสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กรด้วย

Friday, June 15, 2012

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกเครือข่ายสังคมการจัดการความรู้สู่สังคม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกเครือข่ายสังคมการจัดการความรู้สู่สังคม แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการร่วมบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพบุคลากรประจำการและคณาจารย์ของโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ เขตบางนา กทม. โดยความร่วมมือของสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.